037 / 65 182 41 | timssro@tims-sro.sk

Služby

  • Zemné a výkopové práce
  • Výstavba komunikácií
  • Realizácia prípojok vody a kanalizácie
  • Výstavba parkovísk, odstavných plôch, chodníkov a spevnených plôch
  • Realizácia asfaltových krytov
  • Betonárske práce
  • Rezanie asfaltových a betónových krytov
  • Oprava výtlkov na komunikáciách
  • Oprava komunikácií po výstavbe podzemných inžinierskych sietí
  • Výstavba kanalizácií a vodovodov